Kai kaimynas sujungęs visas šviesas namuose..

Stovi kareivių kuopa prieš 2x2x2 m dydžio duobę. Puskarininkis:
– Jonaiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.
Jonaitis išeina.
– Šokite į duobę.
Nušoka.
– Petraiti.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.
Petraitis išeina.
– Atsitūpkite, rankas sudėkite už nugaros ir griūkite į duobę.
Petraitis nugriūva.
– Kazlauskai.
– Klausau.
– Išeiti iš rikiuotės.
Kazlauskas išeina.
– Stokite keturpėsčias ir dešiniu šonu verskitės į duobę.
Kazlauskas verčiasi.
Atsidaro kareivinės langas ir pasigirsta priekaištingas karininko balsas:
– Puskarininki, jau trys valandos, kareivinių tvora nenudažyta, o jūs čia
“Tetrį” žaidžiate…